Privacyverklaring

Privacy en bescherming van de persoonsgegevens.

Als bedrijf staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens.

Een deel van deze gegevens hebben betrekking op persoonsgegevens. In dit kader delen wij u het volgende mee.

De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen betrekking op u in uw hoedanigheid van klant van ons bedrijf maar ook op u als zakelijke relatie van onze klanten (zoals het geval dat u leverancier of klant bent van onze klant). In elk geval dienen wij u als betrokkene van wie persoonsgegevens door ons verwerkt worden op het volgende te wijzen.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Mevr. Doggen Marina. Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij via brief aan ons bedrijf of via e-mail aan [email protected]

 

2. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Ons bedrijf verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:.

  1. Uitvoering van een overeenkomst betreffende verschillende installaties en diensten. De verwerking van de persoonsgegevens betreft de gegevens van de cliënten zelf, hun adresgegevens, telefoonnummers, mailadres(sen) en foto’s en gegevens van hun woning. Deze gegevens worden gebruikt om de klant te kunnen voorzien van nodige garanties en service.

Zonder de verstrekking en verwerking van deze gegevens kunnen wij onze opdracht niet naar behoren uitvoeren.

  1. Het versturen van informatieve mailings en promoties.

 

3. Welke persoonsgegevens en van wie ?

In het kader van de onder 2 vermelde doeleinden kan ons kantoor de volgende persoonsgegevens verwerken: voornaam, naam, e-mailadres, adres, (eventueel) ondernemingsnummer, bankrekeningnummer, telefoonnummers en informatie met betrekking tot de woning van de klant. (foto’s dak, omgeving, elektriciteitskast en toebehoren)

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens welke de betrokkenen zelf of hun aanverwanten hebben aangeleverd.

De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder punt 2 vermelde doeleinden. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 

4.Ontvanger van gegevens

Wie ontvangt je persoonsgegevens?

Het bedrijf kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren.

 

5. Veiligheidsmaatregelen.

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft het bedrijf procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring. 

 

6. Bewaringstermijn

De persoonsgegevens worden bewaard tot uiterlijk 20 jaar na het einde van de zakelijke relatie met de cliënt of te rekenen vanaf de datum van een occasionele verrichting. Dit om de juiste service en garanties te kunnen blijven bieden aangezien sommige garanties tot 20 jaar na aankoop duren.

6.1 Andere persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de andere dan hierboven vermelde personen worden slechts bewaard gedurende de termijnen zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving zoals de boekhoudwetgeving, de fiscale wetgeving, de sociale wetgeving.

6.2 Na het verstrijken van de voormelde termijnen worden de persoonsgegevens gewist, tenzij een andere geldende wetgeving een langere bewaartermijn voorziet.

 

7. Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons bedrijf kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel  +32 (0)2 274 48 00  Fax : +32 (0)2 274 48 35

E-mail: [email protected]
URL: https://www.privacycommission.be

 Privacyverklaring | Copyright Gutami 2019